Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Dzieło Biblijne w Archidiecezji Częstochowskiej
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Wydawnictwo naukowe

Procedura recenzowania

Procedura recenzowania czasopisma „Veritati et Caritati”

 1. Zasady recenzowania artykułów naukowych przyjęte przez pismo naukowe „Veritati et caritati” są zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Dobre praktyki w procedurach recenzyjnych w nauce”, Warszawa 2011.
 2. Autorzy przysyłając artykuły do publikacji wyrażają zgodę na proces recenzji.
 3. Nadesłane prace są w pierwszej kolejności oceniane przez Kolegium Redaktorów.
 4. Każdy artykuł zakwalifikowany przez Kolegium Redaktorów do procedury recenzji otrzymuje numer, poprzez który będzie identyfikowany na dalszych etapach procesu wydawniczego.
 5. Następnie każdy artykuł jest recenzowany przez dwóch niezależnych Recenzentów, którzy nie są członkami redakcji i posiadają przynajmniej stopień naukowy doktora. W przypadku tekstów w języku obcym co najmniej jeden z Recenzentów
  jest afiliowany w instytucji zagranicznej innej niż narodowość autora pracy.
 6. Redakcja pozostawia Recenzentom pełną swobodę podjęcia decyzji o przyjęciu lub odrzuceniu tekstu do recenzji, proponując jedynie termin podjęcia decyzji.
 7. W ramach zasad recenzowania uwzględnia się wymóg tzw. double-blind review proces, który oznacza, że zarówno autor, jak i recenzenci nie znają swojej tożsamości.
 8. Nadesłane prace nie będą wysyłane do Recenzentów pochodzących z tych samych ośrodków naukowych, z których pochodzą Autorzy oraz do osób, które mogą pozostawać z Autorem w konflikcie interesów tzn. w relacjach, które mogą wpłynąć na rzetelność i obiektywizm recenzji. Mogą one dotyczyć relacji osobistych, stosunków pokrewieństwa, zależności zawodowej, bezpośredniej współpracy naukowej w okresie 2 lat poprzedzających przygotowanie recenzji.
 9. W innych przypadkach Recenzent podpisuje deklarację o niewystępowaniu konfliktu interesów pomiędzy nim a Autorem.
 10. Recenzentom nie wolno wykorzystywać wiedzy dotyczącej artykułu przed jego publikacją.
 11. Recenzent wypełnia pisemnie przyjęty przez redakcję formularz recenzji, w którym formułuje jednoznaczny wniosek o dopuszczenie artykułu do publikacji lub jego odrzucenie.
 12. Recenzent przekazuje redakcji wypełniony formularz recenzji w formie elektronicznej na adres e – mail podany w formularzu recenzji oraz w formie papierowej z własnoręcznym podpisem.
 13. Redakcja nie przyjmuje recenzji, które nie spełniają wymagań merytorycznych i formalnych recenzji naukowej, zawierających nieumotywowane opinie krytyczne lub niemotywowane pochwały.
 14. Recenzje są przechowywane przez Redakcję przez okres 5 lat.
 15. Artykuł jest przyjmowany do druku wówczas, gdy obydwie recenzje są pozytywne, a odrzucany w przypadku dwóch negatywnych recenzji.
 16. W sytuacji, gdy artykuł otrzymał jedną pozytywną, a drugą negatywną recenzję, Kolegium Redaktorów wyznacza trzeciego Recenzenta.
 17. Wszystkie osoby biorące udział w procesie recenzji zobowiązują się do zachowania dyskrecji w zakresie informacji, do których mają dostęp.
 18. Autor artykułu ma prawo zapoznania się z opinią Recenzentów na temat swojej pracy (ale bez podania ich danych personalnych) oraz odniesienia się do otrzymanych recenzji.
 19. Recenzentom przysługuje prawo do powtórnej weryfikacji poprawionego tekstu.
 20. Ostateczną decyzję o publikacji podejmuje Redaktor Naczelny przy wsparciu członków Rady Naukowej przy czasopiśmie na podstawie analizy uwag w recenzji i ewentualnych odpowiedzi na nie Autora artykułu oraz ostatecznej wersji artykułu dostarczonej przez Autora.
 21. Według przyjętego zwyczaju recenzje są przygotowywane nieodpłatnie. Recenzenci otrzymują darmowy egzemplarz każdego tomu czasopisma
 22. Raz w roku Redakcja zamieszcza na stronie internetowej uaktualnioną pełną listę Recenzentów, z którymi współpracuje.
 23. Redakcja publikuje na stronie internetowej artykuły, które uzyskały pozytywne recenzje i zostały przyjęte do publikacji, ale nie zmieściły się w wydaniu papierowym pisma.

Wyższy Instytut Teologiczny
ul. św. Barbary 41, 42-200 Częstochowa
tel. (34) 324 72 52, 785 555 717
Komisja Dydaktyczna, nauczanie zdalne
sekretariat
administracja

Sekretariat czynny:

CZWARTEK - godz. 12.00 - 15.00
PIĄTEK - godz. 14.30 - 18.00
SOBOTA - godz. 10.00 - 15.00

Strona główna | Uczelnia | Dokumenty | Studia | Wydawnictwo naukowe | Działania naukowe | Kontakt | Galeria
wykonanie: kotonski.pl