Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM II/2014 - Kościół i religie niechrześcijańskie

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)
text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)
text
Card. Ph. Barbarin
Robert Schuman, un Homme Politique Chretien
(Robert Schuman, a Man, a Politician, a Christian)
text

Kościół i religie niechrześcijańskie (The Catholic Church and Non-Christian Religions)

Ks. J. Koclęga
Jezus Chrystus jako punkt odniesienia dla eschatologicznego pielgrzymowania Kościoła w Deklaracji Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła
(Jesus Christ as the Point of Reference for Eschatological Pilgrimage of the Church in Declaration Dominus Iesus about Redeeming Uniquity and Universality of Jesus Christ and the Church)
text
Ks. W. Hanc
Ekumenizm a wielkie religie monoteistyczne
(Ecumenism and the Great Monotheistic Religions)
text
Ks. W. Kluj
Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka
(Inter-Religious Dialogue in the First Documents and Gestures of Pope Francis)
text
S. Gałecki
Mit, który stał się faktem? Chrześcijaństwo a mitologie świata
(Myth Became a Fact? Christianity and the World’s Mythologies)
text
Ks. Ł. Laskowski
Księga Mądrości wobec greckich kultów misteryjnych
(The Book of Wisdom and Greek Mystery Cults)
text
Ks. M. Terka
Idolatria i pogaństwo w świetle Rz 1, 18-32 i apologetyki wczesnochrześcijańskiej II-III wieku
(Idolatry and Paganism in the Light of Rom 1, 18-32 and Early Christian Apologetics of 2nd and 3rd Century)
text
Ks. S. Korona
Chrystus – Dokonawca i Kontynuator historii zbawienia. Wypełnienie obietnic danych Abrahamowi w nauczaniu św. Pawła
(Christ as a Performer and a Continuator of the History of Salvation)
text
Ks. M. Wróbel
Antyewangelia w źródłach rabinicznych
(Is There Anti-Gospel in the Rabbinic Sources?)
text
B. Stypułkowska
Treści dotyczące narodu żydowskiego i jego Świętych Pism w zastosowaniu katechetycznym
(Topics Concerning the Jewish People and Their Sacred Scriptures in Catechetical Applications)
text
A. Piwko
Spotkanie Kościoła katolickiego z islamem. Podobieństwa, różnice, kontrowersje
(Catholic Church with Islam Meeting. Similarities, Differences, Controversies)
text
S. M. Pawlik
Różnice między hinduizmem a chrześcijaństwem
(Differences between the Hinduism and the Christianity)
text
Ks. A. Olczyk
Chrześcijaństwo a wschodnie sztuki walki
(Christianity versus Oriental Martial Arts )
text
Ks. T. Szyszka
Na styku Ewangelii z kulturami indiańskimi
(At the Intersection of the Gospel and Indian Cultures)
text

Miscellanea

Ks. B. Borówka
Eucharystia w Kościele polskokatolickim
(The Eucharist in the Polish Catholic Church)
text
Ks. Ł. Dyktyński
Doświadczenie modlitwy Jerozolimskich Wspólnot Monastycznych
(The Experience of Prayer of the Communities of Jerusalem)
text
Ks. J. Kapuściński
Rektorzy Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1926-2011
(The Rectors of the Seminary in Częstochowa in the Years 1926-2011)
text
Ks. P. Kostrzewski
Wspomnienia ks. Franciszka Wtorkiewicza z okresu posługi duszpasterskiej w parafii Rudlice (1932-1952)
(The Memories of Fr. Franciszek Wtorkiewicz from the Period
of His Pastoral Service in the Parish of Rudlice (1932-1952))
text
I. Kowalska
Błogosławionej Marceliny Darowskiej kobiece towarzyszenie duchowe skuteczną formą ewangelizacji XIX wieku
(Feminine Spiritual Accompaniment of the Blessed Marcelina Darowska as an Effective Form of Evangelization in the 19th Century)
text
Ks. T. Nawracała
Kościół na służbie Królestwa Bożego.Postulat regnocentryzmu według Jacques’a Dupuis
(Church in the Service of the Kingdom of God. Postulate of Regnocentrism by Jacques Dupuis)
text
Ks. A. Sroka
Ikona Przemienienia Pańskiego kluczem do całościowego ujęcia życia konsekrowanego według Vita consecrata Jana Pawła II
(The Icon of the Lord’s Transfiguration Is the Key to the Wholistic Understanding of the Consecrated Life according to "Vita consecrata” by John Paul II)
text
P. Wisz
Promocje doktorskie duchownych z diecezji częstochowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim
(Doctoral Promotions of the Clergymen from the Diocese of Częstochowa at the Jagiellonian University)
text
Ks. J. Związek
Biskup Teodor Kubina – duszpasterz polskiej emigracji i robotników sezonowych
(Bishop Teodor Kubina – the Pastor of Polish Emigrants and Seasonal Workers)
text

Świadectwa Misjonarzy (The Testimonies of Missionaries)

Ks. M. Oset
text
Ks. M. Woldan
text
Ks. M. Pabiańczyk
text

Recenzje (Reviews)

Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, – (ks. K. Orzeszyna)
text
J. Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich.
Biblijno-katechetyczne studium narracyjne, Opolska Biblioteka Teologiczna 133, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, – (ks. Ł. Laskowski)
text
P. Kostrzewski, Ks. Edward Stasiewicz (1914-2004) duszpasterz i działacz społeczny, Częstochowa 2013, – (ks. J. Kapuściński)
text
J. Kracik, Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie, Wydawnictwo M, Kraków 2012, – (ks. M. Terka) text
Review of Bulletin Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR), ,,Promoting Faith and Justice”, Second Quarter 2013 – (ks. J. Gajda)
text
Z. Sobolewski, Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika,
Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, – (ks. A. Olczyk)
text
A. Spadaro, Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tłum. M. Masny, „Wydawnictwo Św. Stanisława BM”, Kraków 2013, – (ks. A. Olczyk). text
A. Zwoliński, Cyberseks, „Wydawnictwo Petrus”, Kraków 2013, – (ks. A. Olczyk) text
Vielfältige Aspekte des Glaubens, ed. R. Ceglarek – J. Kapuściński – A. Olczyk, Miriam-Verlag: Jestetten 2014, – (ks. A. Tronina) text
Wiwisekcja, czyli co dolega współczesnej kulturze, red. A. Ziombra, Legnica 2013, – (ks. A. Olczyk) text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

M. Duda
VIème Journée Mondiale de la Jeunesse, Częstochowa, 14-15 août 1991
(”You have received a spirit of adoption” (Rom 8:15).
The VIth World Youth Day, Częstochowa, 14-15 August 1991)
text
S. Urbański
Duchowość islamu
(Islamic Spirituality)
text
Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej z okazji XX-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
(The Report from the Jubilee Conference on the Occasion of the 20th
Anniversary of the Catholic Association of Polish Physicians)
text
Sprawozdanie z seminarium dla biblistów w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
(The Report from the Seminary for Biblists, Pontifical Biblical Institute)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Lumen Fidei” z racji zakończenia Roku Wiary
(The Report from the Scientific Conference on "Lumen fidei”
on the Occasion of the End of the Year of Faith)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ekumenizm – naglącym zobowiązaniem w zsekularyzowanym świecie”
(The Report from the Conference "Ecumenism as an Urgent Obligation in the Secularized World”)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „W sercu Kościoła na drogach nowej ewangelizacji” – w 25-lecie pracy naukowej ks. dr. hab. Mariana Dudy – Dyrektora WIT”
(The Report from the Circumstantial Conference "In the Heart of the Church
on the Ways of New Evangelization” - the 25th Anniversary of the Scientific Work of an Associate Professor, Fr. Marian Duda – the President of the Higher Theological Institute)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej ku czci śp. bpa Stefana Bareły
(The Report from the Scientific Conference in Honor of the Late Bishop Stefan Bareła, on the Occasion of the 70th Anniversary of his Priesthood, the 50th Anniversary of Taking on the Rule in the Diocese of Częstochowa, and the 30th Anniversary of his Death)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II nt. „Organizacja VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie’91”
(The Report from the Scientific Conference on the Occasion of the Canonization of Blessed John Paul II "Organizing the 6th World Youth Day in Częstochowa ‘91”)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. „Teologia zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie” z racji Roku Zawierzenia w Archidiecezji Częstochowskiej
(The Report from the Scientific Conference "The Theology of Trusting Blessed Virgin Mary” on the Occasion of the Year of Trust in the Archdiocese of Częstochowa ‘91”)
text
Sprawozdanie ze spotkania środowiska archiwalnego Częstochowy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych (The Report of the Meeting between the Częstochowa Archivist Proffesion
and the General Director of State Archives)
text

TOM II/2014 - Kościół i religie niechrześcijańskie

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)
text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)
text
Card. Ph. Barbarin
Robert Schuman, un Homme Politique Chretien
(Robert Schuman, a Man, a Politician, a Christian)
text

Kościół i religie niechrześcijańskie (The Catholic Church and Non-Christian Religions)

Ks. J. Koclęga
Jezus Chrystus jako punkt odniesienia dla eschatologicznego pielgrzymowania Kościoła w Deklaracji Dominus Iesus o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła
(Jesus Christ as the Point of Reference for Eschatological Pilgrimage of the Church in Declaration Dominus Iesus about Redeeming Uniquity and Universality of Jesus Christ and the Church)
text
Ks. W. Hanc
Ekumenizm a wielkie religie monoteistyczne
(Ecumenism and the Great Monotheistic Religions)
text
Ks. W. Kluj
Dialog międzyreligijny w pierwszych dokumentach i gestach papieża Franciszka
(Inter-Religious Dialogue in the First Documents and Gestures of Pope Francis)
text
S. Gałecki
Mit, który stał się faktem? Chrześcijaństwo a mitologie świata
(Myth Became a Fact? Christianity and the World’s Mythologies)
text
Ks. Ł. Laskowski
Księga Mądrości wobec greckich kultów misteryjnych
(The Book of Wisdom and Greek Mystery Cults)
text
Ks. M. Terka
Idolatria i pogaństwo w świetle Rz 1, 18-32 i apologetyki wczesnochrześcijańskiej II-III wieku
(Idolatry and Paganism in the Light of Rom 1, 18-32 and Early Christian Apologetics of 2nd and 3rd Century)
text
Ks. S. Korona
Chrystus – Dokonawca i Kontynuator historii zbawienia. Wypełnienie obietnic danych Abrahamowi w nauczaniu św. Pawła
(Christ as a Performer and a Continuator of the History of Salvation)
text
Ks. M. Wróbel
Antyewangelia w źródłach rabinicznych
(Is There Anti-Gospel in the Rabbinic Sources?)
text
B. Stypułkowska
Treści dotyczące narodu żydowskiego i jego Świętych Pism w zastosowaniu katechetycznym
(Topics Concerning the Jewish People and Their Sacred Scriptures in Catechetical Applications)
text
A. Piwko
Spotkanie Kościoła katolickiego z islamem. Podobieństwa, różnice, kontrowersje
(Catholic Church with Islam Meeting. Similarities, Differences, Controversies)
text
S. M. Pawlik
Różnice między hinduizmem a chrześcijaństwem
(Differences between the Hinduism and the Christianity)
text
Ks. A. Olczyk
Chrześcijaństwo a wschodnie sztuki walki
(Christianity versus Oriental Martial Arts )
text
Ks. T. Szyszka
Na styku Ewangelii z kulturami indiańskimi
(At the Intersection of the Gospel and Indian Cultures)
text

Miscellanea

Ks. B. Borówka
Eucharystia w Kościele polskokatolickim
(The Eucharist in the Polish Catholic Church)
text
Ks. Ł. Dyktyński
Doświadczenie modlitwy Jerozolimskich Wspólnot Monastycznych
(The Experience of Prayer of the Communities of Jerusalem)
text
Ks. J. Kapuściński
Rektorzy Częstochowskiego Seminarium Duchownego w latach 1926-2011
(The Rectors of the Seminary in Częstochowa in the Years 1926-2011)
text
Ks. P. Kostrzewski
Wspomnienia ks. Franciszka Wtorkiewicza z okresu posługi duszpasterskiej w parafii Rudlice (1932-1952)
(The Memories of Fr. Franciszek Wtorkiewicz from the Period
of His Pastoral Service in the Parish of Rudlice (1932-1952))
text
I. Kowalska
Błogosławionej Marceliny Darowskiej kobiece towarzyszenie duchowe skuteczną formą ewangelizacji XIX wieku
(Feminine Spiritual Accompaniment of the Blessed Marcelina Darowska as an Effective Form of Evangelization in the 19th Century)
text
Ks. T. Nawracała
Kościół na służbie Królestwa Bożego.Postulat regnocentryzmu według Jacques’a Dupuis
(Church in the Service of the Kingdom of God. Postulate of Regnocentrism by Jacques Dupuis)
text
Ks. A. Sroka
Ikona Przemienienia Pańskiego kluczem do całościowego ujęcia życia konsekrowanego według Vita consecrata Jana Pawła II
(The Icon of the Lord’s Transfiguration Is the Key to the Wholistic Understanding of the Consecrated Life according to "Vita consecrata” by John Paul II)
text
P. Wisz
Promocje doktorskie duchownych z diecezji częstochowskiej w Uniwersytecie Jagiellońskim
(Doctoral Promotions of the Clergymen from the Diocese of Częstochowa at the Jagiellonian University)
text
Ks. J. Związek
Biskup Teodor Kubina – duszpasterz polskiej emigracji i robotników sezonowych
(Bishop Teodor Kubina – the Pastor of Polish Emigrants and Seasonal Workers)
text

Świadectwa Misjonarzy (The Testimonies of Missionaries)

Ks. M. Oset
text
Ks. M. Woldan
text
Ks. M. Pabiańczyk
text

Recenzje (Reviews)

Z. Grocholewski, Uniwersytety wobec współczesnych wyzwań, Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Warszawa 2013, – (ks. K. Orzeszyna)
text
J. Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich.
Biblijno-katechetyczne studium narracyjne, Opolska Biblioteka Teologiczna 133, Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013, – (ks. Ł. Laskowski)
text
P. Kostrzewski, Ks. Edward Stasiewicz (1914-2004) duszpasterz i działacz społeczny, Częstochowa 2013, – (ks. J. Kapuściński)
text
J. Kracik, Chrześcijaństwo kontra magia. Historyczne perypetie, Wydawnictwo M, Kraków 2012, – (ks. M. Terka) text
Review of Bulletin Jesuit Centre for Theological Reflection (JCTR), ,,Promoting Faith and Justice”, Second Quarter 2013 – (ks. J. Gajda)
text
Z. Sobolewski, Seks, małżeństwo i rodzina. Vademecum spowiednika,
Wydawnictwo „Bernardinum”, Pelplin 2013, – (ks. A. Olczyk)
text
A. Spadaro, Cyberteologia. Chrześcijaństwo w dobie Internetu, tłum. M. Masny, „Wydawnictwo Św. Stanisława BM”, Kraków 2013, – (ks. A. Olczyk). text
A. Zwoliński, Cyberseks, „Wydawnictwo Petrus”, Kraków 2013, – (ks. A. Olczyk) text
Vielfältige Aspekte des Glaubens, ed. R. Ceglarek – J. Kapuściński – A. Olczyk, Miriam-Verlag: Jestetten 2014, – (ks. A. Tronina) text
Wiwisekcja, czyli co dolega współczesnej kulturze, red. A. Ziombra, Legnica 2013, – (ks. A. Olczyk) text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

M. Duda
VIème Journée Mondiale de la Jeunesse, Częstochowa, 14-15 août 1991
(”You have received a spirit of adoption” (Rom 8:15).
The VIth World Youth Day, Częstochowa, 14-15 August 1991)
text
S. Urbański
Duchowość islamu
(Islamic Spirituality)
text
Sprawozdanie z Konferencji Jubileuszowej z okazji XX-lecia istnienia Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich
(The Report from the Jubilee Conference on the Occasion of the 20th
Anniversary of the Catholic Association of Polish Physicians)
text
Sprawozdanie z seminarium dla biblistów w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie
(The Report from the Seminary for Biblists, Pontifical Biblical Institute)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Lumen Fidei” z racji zakończenia Roku Wiary
(The Report from the Scientific Conference on "Lumen fidei”
on the Occasion of the End of the Year of Faith)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej „Ekumenizm – naglącym zobowiązaniem w zsekularyzowanym świecie”
(The Report from the Conference "Ecumenism as an Urgent Obligation in the Secularized World”)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „W sercu Kościoła na drogach nowej ewangelizacji” – w 25-lecie pracy naukowej ks. dr. hab. Mariana Dudy – Dyrektora WIT”
(The Report from the Circumstantial Conference "In the Heart of the Church
on the Ways of New Evangelization” - the 25th Anniversary of the Scientific Work of an Associate Professor, Fr. Marian Duda – the President of the Higher Theological Institute)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej ku czci śp. bpa Stefana Bareły
(The Report from the Scientific Conference in Honor of the Late Bishop Stefan Bareła, on the Occasion of the 70th Anniversary of his Priesthood, the 50th Anniversary of Taking on the Rule in the Diocese of Częstochowa, and the 30th Anniversary of his Death)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej z okazji kanonizacji bł. Jana Pawła II nt. „Organizacja VI Światowego Dnia Młodzieży w Częstochowie’91”
(The Report from the Scientific Conference on the Occasion of the Canonization of Blessed John Paul II "Organizing the 6th World Youth Day in Częstochowa ‘91”)
text
Sprawozdanie z Konferencji naukowej nt. „Teologia zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie” z racji Roku Zawierzenia w Archidiecezji Częstochowskiej
(The Report from the Scientific Conference "The Theology of Trusting Blessed Virgin Mary” on the Occasion of the Year of Trust in the Archdiocese of Częstochowa ‘91”)
text
Sprawozdanie ze spotkania środowiska archiwalnego Częstochowy z Naczelnym Dyrektorem Archiwów Państwowych (The Report of the Meeting between the Częstochowa Archivist Proffesion
and the General Director of State Archives)
text