Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM IV - Kościół partykularny

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)

text

Kościół partykularny (Particular Church)

Ks. S. Korona (Rev. Fr. S. Korona)
„Jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków” (1Kor 12, 12). Troska Pawła o jedność Ciała Chrystusa – Kościoła
(The Body is one and has many Members (1Co 12:12). Paul’s Concern about Unity of the Body of Christ – The Church)
text
Ks. M. Bednarski (Rev. Fr. M. Bednarski)
Obraz Samarytan w okresie rzymskim i ich relacje ze wspólnotą żydowską w świetle dzieł Józefa Flawiusza
(The Samaritans in the Roman Period and Those Relations with the Jewish Community according to the Works of Joseph Flavius)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Partykularność i powszechność. Przyczynki do teologii kościoła partykularnegow świetle polemiki św. Augustyna z donatystami
(Particularity and Universality. Contributions to the Theology of the Particular Church in the Light of St. Augustine’s Polemics with the Donatists)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Prymat papieża i rządzenie całym Kościołem
(The Primacy of the Pope and the Governance of the Entire Church)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Parafia w kościele partykularnym. Aspekt kanoniczno-pastoralny
(A Parish in Particular Church. A Canonical- Pastoral Aspect)
text
B. Stypułkowska
Formacja katechetów w Kościele partykularnym
(Formation of Catechists in the Particular Church)
text
Ks. R. Selejdak (Rev. Fr. R. Selejdak)
Formacja Seminarzystów wobec wyzwań współczesnego świata
(The Formation od Seminarians when Confronted with the Challenges of the Contemporary Word)
text
Ks. Z. Wit (Rev. Fr. Z. Wit)
Kościół katedralny – centrum liturgii diecezjalnej
(The Cathedral Church as a Diocese Liturgical Centre)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Charakterystyka strukturalna kadr duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925 – 1939
(The Structural Characteristic of Clerical Personel of Częstochowa Diocese in 1925 – 1939)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Listy pasterskie pierwszego biskupa częstochowskiego dra Teodora Kubiny
(Pastoral Letters of dr. Teodor Kubina the First Bishop of Częstochowa Diocese)
text
Ks. R. Ceglarek (Rev. Fr. R. Ceglarek)
Formacja pastoralna alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1991 – 2013
(The Seminarist’s Pastoral Formation in Częstochowa Archdiocesean High Seminary in 1991 – 2013)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A.Olczyk)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Library of the Higher Divine Seminary of Częstochowa Archdiocesean of the Higher Theological Institute in Częstochowa)
text
Ks. M. Pabich (Rev. Fr. M. Pabich)
Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
(Charitable Activity in the Diocese of Czestochowa in the Interwar Period)
text
D. Szlachta
Z dziejów diecezji katowickiej na łamach śląskiego kalendarza katolickiego „Z tej ziemi”
(The History of Katowice Diocese in the Papers of Silesian Catholic Calendar: „From This Land”)
text
Ks. S. Zabraniak (Rev. Fr. S. Zabraniak)
Z dziejów miejscowości i parafii Gaszyn
(The History of Gaszyn Town and Parish)
text

Miscellanea

Ks. H. Burgiel (Rev. Fr. H. Burgiel)
Teologiczno-prawne rozumienie małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce
(Theological and Legal Understanding of Marriage in the Evangelical-Methodist Church in Poland)
text
Bp A. Długosz (Rev. Bp. A.Długosz)
Miejsce Pisma Świętego wśród komplementarnych źródeł katechezy
(The Mission of the Holy Bible among the Complementary Sources of the Catechesis)
text
S. Gałecki
Postchrześcijaństwo – idea i rzeczywistość
(Postchristianity – Idea and Reality)
text
Ks. K. Kucharczyk (Rev. Fr. K. Kucharczyk)
Lo sviluppo della norma celibataria e la sua prima legislazione nella Chiesa Universale
(The Development of the Norm of the Celibacy and Its First Legislation in the Church)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Alcuni aspetti dell’esegesi del personaggio di Melchisedek negli scritti di Giustino
(Some Aspects of the Exegesis of Melchisedek according to Justin the Martyr)
text
K. Modras OP (Rev. Fr. K. Modras OP)
„Jednakowe słowo” dla chrześcijan i muzułmanów
(„The Same Word” for Christians and Muslims)
text
Ks. W. Orzechowski (Rev. Fr. W. Orzechowski)
Struktura osobowego bytu ludzkiego w pismach Edyty Stein
(The Structure of Personal Human Being in Edith Stein)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym
(The Identity of Human Being in Mystical Experience)
text

Recenzje (Reviews)

400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. Jan Książek – Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 – S. Zabraniak (Rev. Fr. S. Zabraniak)
text
Ks. Franciszek Drączkowski, Sakramentologia patrystyczna w zarysie, Pelplin 2014 – ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Stanisław Gancarek, O przysiędze małżeńskiej, Wydawnictwo „Regina Poloniae”, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Leszek Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tłum. D. Zańko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014 – ks. M. Szymonik (Rev. Fr. M. Szymonik)
text
Abp S. Nowak, Przez Maryję do Jezusa. Modlitewnik sanktuarium w Borownie, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Ks. Marian Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowiekaw ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej, Lublin 2015 – ks. S. Pamuła (Rev. Fr. S. Pamuła)
text
Wartości w biznesie, red. P. Mrzygłód – G. Sokołowski, Wrocław 2014 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Ks. Marian Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 – B. Stypułkowska
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

Ks. J. Kapuściński, Kalendarium życia bp. Teodora Kubiny. Podróż do Ameryki Północnej (03. 06. 1926 – 05. 10. 1926)
(Rev. Fr. J. Kapuściński, A Calendar of Bishop Teodor Kubina’s Life. The Travel to North America (06. 03. 1926 –10. 05. 1926))
text
Sprawozdanie ze spotkania z cyklu „Akademia w bibliotece” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie
(A Report on the Meeting from a Cycle of „Academy in Library” in City Public Library in Częstochowa)
text
Sprawozdanie z Wiosennego Sympozjum Biblijnego pt. „Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31, 10) .Rola kobiet w historii zbawienia
(A Report on Spring Biblical Symposium: „A Wife of noble character who can find?” (Prov. 31. 10) The Role of Women in Salvation History)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła
(A Report on all-Poland Meeting of Church History Professors and Lecturers)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej z racji 100-letniej rocznicy urodzin Śp. Ks. infułata prof. dr hab. Stanisława Grzybka
(A Report on Academic Conference because of Centenary Birthday Anniversary the late Rev. Fr. mitre prof. dr. Stanisław Grzybek)
text
Sprawozdanie z IV konferencji służby zdrowia pod hasłem „Ból i cierpienie”
(A Report on the 4th Conference of Health Service: „Pain and Suffering)
text
Sprawozdanie z sympozjum „Po Jego śladach…Św. Jan Paweł II inspiracją dla artystów”
(A Report on Symposium „Following His steps... St. John Paul II the Artists’ Inspiration)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „«Niedziela» w dziele Nowej Ewangelizacji”
(A Report in Scientific Conference: „«Niedziela» in the New Evangelization”)
text

TOM IV - Kościół partykularny

Spis Treści (Table of contents)

Wstęp (Introduction)

text
Wykaz skrótów (List of Abbreviations)

text

Kościół partykularny (Particular Church)

Ks. S. Korona (Rev. Fr. S. Korona)
„Jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków” (1Kor 12, 12). Troska Pawła o jedność Ciała Chrystusa – Kościoła
(The Body is one and has many Members (1Co 12:12). Paul’s Concern about Unity of the Body of Christ – The Church)
text
Ks. M. Bednarski (Rev. Fr. M. Bednarski)
Obraz Samarytan w okresie rzymskim i ich relacje ze wspólnotą żydowską w świetle dzieł Józefa Flawiusza
(The Samaritans in the Roman Period and Those Relations with the Jewish Community according to the Works of Joseph Flavius)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Partykularność i powszechność. Przyczynki do teologii kościoła partykularnegow świetle polemiki św. Augustyna z donatystami
(Particularity and Universality. Contributions to the Theology of the Particular Church in the Light of St. Augustine’s Polemics with the Donatists)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Prymat papieża i rządzenie całym Kościołem
(The Primacy of the Pope and the Governance of the Entire Church)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Parafia w kościele partykularnym. Aspekt kanoniczno-pastoralny
(A Parish in Particular Church. A Canonical- Pastoral Aspect)
text
B. Stypułkowska
Formacja katechetów w Kościele partykularnym
(Formation of Catechists in the Particular Church)
text
Ks. R. Selejdak (Rev. Fr. R. Selejdak)
Formacja Seminarzystów wobec wyzwań współczesnego świata
(The Formation od Seminarians when Confronted with the Challenges of the Contemporary Word)
text
Ks. Z. Wit (Rev. Fr. Z. Wit)
Kościół katedralny – centrum liturgii diecezjalnej
(The Cathedral Church as a Diocese Liturgical Centre)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Charakterystyka strukturalna kadr duchowieństwa diecezji częstochowskiej w latach 1925 – 1939
(The Structural Characteristic of Clerical Personel of Częstochowa Diocese in 1925 – 1939)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Listy pasterskie pierwszego biskupa częstochowskiego dra Teodora Kubiny
(Pastoral Letters of dr. Teodor Kubina the First Bishop of Częstochowa Diocese)
text
Ks. R. Ceglarek (Rev. Fr. R. Ceglarek)
Formacja pastoralna alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej w latach 1991 – 2013
(The Seminarist’s Pastoral Formation in Częstochowa Archdiocesean High Seminary in 1991 – 2013)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A.Olczyk)
Biblioteka Wyższego Seminarium Duchownego Archidiecezji Częstochowskiej oraz Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Library of the Higher Divine Seminary of Częstochowa Archdiocesean of the Higher Theological Institute in Częstochowa)
text
Ks. M. Pabich (Rev. Fr. M. Pabich)
Działalność dobroczynna na terenie diecezji częstochowskiej w okresie dwudziestolecia międzywojennego
(Charitable Activity in the Diocese of Czestochowa in the Interwar Period)
text
D. Szlachta
Z dziejów diecezji katowickiej na łamach śląskiego kalendarza katolickiego „Z tej ziemi”
(The History of Katowice Diocese in the Papers of Silesian Catholic Calendar: „From This Land”)
text
Ks. S. Zabraniak (Rev. Fr. S. Zabraniak)
Z dziejów miejscowości i parafii Gaszyn
(The History of Gaszyn Town and Parish)
text

Miscellanea

Ks. H. Burgiel (Rev. Fr. H. Burgiel)
Teologiczno-prawne rozumienie małżeństwa w Kościele Ewangelicko-Metodystycznym w Polsce
(Theological and Legal Understanding of Marriage in the Evangelical-Methodist Church in Poland)
text
Bp A. Długosz (Rev. Bp. A.Długosz)
Miejsce Pisma Świętego wśród komplementarnych źródeł katechezy
(The Mission of the Holy Bible among the Complementary Sources of the Catechesis)
text
S. Gałecki
Postchrześcijaństwo – idea i rzeczywistość
(Postchristianity – Idea and Reality)
text
Ks. K. Kucharczyk (Rev. Fr. K. Kucharczyk)
Lo sviluppo della norma celibataria e la sua prima legislazione nella Chiesa Universale
(The Development of the Norm of the Celibacy and Its First Legislation in the Church)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Alcuni aspetti dell’esegesi del personaggio di Melchisedek negli scritti di Giustino
(Some Aspects of the Exegesis of Melchisedek according to Justin the Martyr)
text
K. Modras OP (Rev. Fr. K. Modras OP)
„Jednakowe słowo” dla chrześcijan i muzułmanów
(„The Same Word” for Christians and Muslims)
text
Ks. W. Orzechowski (Rev. Fr. W. Orzechowski)
Struktura osobowego bytu ludzkiego w pismach Edyty Stein
(The Structure of Personal Human Being in Edith Stein)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Tożsamość osoby ludzkiej w doświadczeniu mistycznym
(The Identity of Human Being in Mystical Experience)
text

Recenzje (Reviews)

400-lecie klasztoru Sióstr Bernardynek na ziemi wieluńskiej, red. Jan Książek – Tadeusz Olejnik, Wieluń 2013 – S. Zabraniak (Rev. Fr. S. Zabraniak)
text
Ks. Franciszek Drączkowski, Sakramentologia patrystyczna w zarysie, Pelplin 2014 – ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Stanisław Gancarek, O przysiędze małżeńskiej, Wydawnictwo „Regina Poloniae”, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Leszek Kołakowski, Jezus ośmieszony. Esej apologetyczny i sceptyczny, tłum. D. Zańko, Wydawnictwo Znak, Kraków 2014 – ks. M. Szymonik (Rev. Fr. M. Szymonik)
text
Abp S. Nowak, Przez Maryję do Jezusa. Modlitewnik sanktuarium w Borownie, Częstochowskie Wydawnictwo Archidiecezjalne „Regina Poloniae”, Częstochowa 2015 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Ks. Marian Szymonik, Filozoficzne podstawy kategorii godności człowiekaw ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej, Lublin 2015 – ks. S. Pamuła (Rev. Fr. S. Pamuła)
text
Wartości w biznesie, red. P. Mrzygłód – G. Sokołowski, Wrocław 2014 – ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
text
Ks. Marian Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Wydawnictwo KUL, Lublin 2013 – B. Stypułkowska
text

Komunikaty i sprawozdania (Announcements and Reports)

Ks. J. Kapuściński, Kalendarium życia bp. Teodora Kubiny. Podróż do Ameryki Północnej (03. 06. 1926 – 05. 10. 1926)
(Rev. Fr. J. Kapuściński, A Calendar of Bishop Teodor Kubina’s Life. The Travel to North America (06. 03. 1926 –10. 05. 1926))
text
Sprawozdanie ze spotkania z cyklu „Akademia w bibliotece” w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie
(A Report on the Meeting from a Cycle of „Academy in Library” in City Public Library in Częstochowa)
text
Sprawozdanie z Wiosennego Sympozjum Biblijnego pt. „Niewiastę dzielną kto znajdzie? (Prz 31, 10) .Rola kobiet w historii zbawienia
(A Report on Spring Biblical Symposium: „A Wife of noble character who can find?” (Prov. 31. 10) The Role of Women in Salvation History)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła
(A Report on all-Poland Meeting of Church History Professors and Lecturers)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej z racji 100-letniej rocznicy urodzin Śp. Ks. infułata prof. dr hab. Stanisława Grzybka
(A Report on Academic Conference because of Centenary Birthday Anniversary the late Rev. Fr. mitre prof. dr. Stanisław Grzybek)
text
Sprawozdanie z IV konferencji służby zdrowia pod hasłem „Ból i cierpienie”
(A Report on the 4th Conference of Health Service: „Pain and Suffering)
text
Sprawozdanie z sympozjum „Po Jego śladach…Św. Jan Paweł II inspiracją dla artystów”
(A Report on Symposium „Following His steps... St. John Paul II the Artists’ Inspiration)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „«Niedziela» w dziele Nowej Ewangelizacji”
(A Report in Scientific Conference: „«Niedziela» in the New Evangelization”)
text