Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Tom VI - Biskup – Pasterz i Rządca

Spis Treści (Table of contents)


Wstęp (Introduction)
text

Biskup – Pasterz i Rządca (Bishop – a Shepherd and a Steward)

Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Relacja arcykapłan – kapłani według Drugiej Księgi Machabejskiej.
(Archpriest – Priests Relation according to The Second Book of Maccabees)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Pomiędzy władzą a służbą – posługa biskupa w Kościele w świetle teologii św. Augustyna
(Between the Power and Service – the Ministry of Bishop in Church in the Light of St. Augustine’s Theology)
text
B. Stypułkowska
Biskup jako pierwszy katecheta w diecezji
(Bishop as the First Catechist in His Diocese)
text
Ks. M. Łuczak (Rev. Fr. M. Łuczak)
Społeczne nauczanie biskupa. Między teologią a katolickim paradygmatem
(Bishop’s Social Teaching. Between Theology and Catholic Paradigm)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Obowiązek rezydencji biskupa diecezjalnego w aktualnym prawodawstwie Kościoła
(The Obligation of Residence Diocesan Bishop in the Present Legislation)
text
Ks. B. Borówka (Rev. Fr. B. Borówka)
Władza sądownicza – prawem i obowiązkiem biskupa diecezjalnego
(The Judiciary – the Right and Duty of the diocesan Bishop)
text
Ks. P. A. Lewiński (Rev. Fr. P. A. Lewiński)
Czy nuncjusz i delegat apostolski muszą być biskupami. Próba odpowiedzi na pytanie
(Is Nuncio and Apostolic Delegate must be Bishops? An Attempt to Answer the Question)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Kontakty biskupa Teodora Kubiny z duchowieństwem i wiernymi diecezji częstochowskiej w tzw. Kraju Warty w okresie okupacji niemieckiej 1939 – 1945
(The Contacts of bishop Teodor Kubina with Priests and the faithful People of Częstochowa Diocese in so called the Country of Warta in the Times of German Occupation)
text
Ks. M. Mikołajczyk (Rev. Fr. M. Mikołajczyk)
Biskup Stefan Bareła – pasterz oddany bez reszty Kościołowi
(Bishop Stefan Bareła Shepherd totally devoted to Church)
text
W. Terlecka
Biskup Bareła i świeccy
(Bishop Stefan Bareła and Lay People)
text

Miscellanea

Ks. B. Borówka (Rev. Fr. B. Borówka)
Szafarz sakramentu święceń i kandydat do stanu duchownego w Kościele Polskokatolickim
(Minister of the Sacrament Holy Orders and a Candidate for the Priesthood in the Church of Polish Catholic)
text
Bp A. Długosz
Katecheta powołanym do świadczenia o Chrystusie
(Catechist obligated to Testify to Christ)
text
M. Janik
Azazel a zakazany kult w kontekście dnia przebłagania. Wzajemne przenikanie kultów i ich wpływ na motyw Azazela w Starym Testamencie
(Azazel and Prohibited Worship in the Context Day of Atonement. Shared Infiltration of Cultures and their Influence for the Theme of Azazel in the Old Testament)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Bibliografia duchowieństwa diecezji częstochowskiej. Publikacje historyczne na łamach „Niedzieli” w latach 1926 – 1992
(Biography of Priests in Diocese of Częstochowa. Historical Publications in „Niedziela” in 1926 – 1992)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Stan badań nad Tekami Patykiewicza w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
(The Research into Patykiewicz’s Folders in the Fr. Walenty Patykiewicz Archive of Częstochowa Diocese)
text
Ł. S. Kopera
Maluszyn i jego mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1637 – 1731).
(Maluszyn and its Inhabitants in the Light of the oldest Registry Books)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość Matki Teresy z Kalkuty
(The Holiness of Mother Teresa of Calcutta)
text
Abp S. Nowak (Abp S. Nowak)
Łaska nawiedzin Kościoła częstochowskiego przez Piotra naszych czasów – Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę i do Częstochowy
(The Favour of Visiting the Church of Częstochowa by Peter of our Times – Pilgrimages of Holy Father John Paul II and Benedict XVI to Jasna Góra and Częstochowa)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Z dziejów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie (1926 – 1991)
(History of Czestochowa’s Seminary in Cracow (1926 – 1991))
text

Świadectwa (The Testimonies)

Abp W. Depo
Moja posługa w archidiecezji częstochowskiej
(My pastoral Service in the Archidiocese of Częstochowa)
text
Bp A. Długosz
Służyć Bogu i ludziom
(To serve God and People)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)

Etyka, red. S. Janeczek – A. Starościc, Lublin 2016 – Ks. M. Szymonik
text
I conflitti religiosi nella scena pubblica. Agostino a confronto con manichei e donatisti, ed. L. Alici, Roma 2015 –
ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Jacek Kapuściński – ks. Mariusz Terka, Poczet Papieży, Katowice 2016 – Ł. Kopera
text
Ks. Bogusław Nadolski, Chrystus pośród was – nasza nadzieja chwały. Hasło 51. Międzynarodowego Kongresu Eucharystyczneg na Filipinach 25 – 31 stycznia 2016, Kraków 2016 – kl. A. Młynarczyk (seminarian A. Młynarczyk)
text
Bernard Sesboüé, L’homme merveille de Dieu. Essai d’anthropologie chrystologique,
Paris 2015 – ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Paul Han Min Taeg, La connaissance naturelle de Dieu chez Henri Bouillard (1908-1981). Approche historique et théologique, Paris 2015 – ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Xavier Tilliette, Qu’est-ce que la christologie philosophique?, Paris – Les Plans sur Bex 2013 –
 ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Ks. D. Zagórski, „Commendavit nobis Dominus oves suas”. Pasterska troska o wiernych w świetle „Sermones” św. Augustyna, Toruń-Pelplin 2013 – ks. M. Terka. (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. S. Zabraniak, Między Wartą a Liswartą. Z dziejów parafii Wąszosz (do 2015 r.), Częstochowa 2015 –
ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach – ks. J. Kapuściński
(The Report to Meeting Historical Polish Science Academy Commission in Katowice – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła – ks. J. Kapuściński
(The Report to all-Poland Meeting of Church History Professors and Lecturers – Rev. Fr. J Kapuściński)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Roku Miłosierdzia pt. „Oblicza Miłosierdzia” – ks. M. Terka
(Report to a Scientific Conference in Year of Mercy: „The Countenances of Mercy”– Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – dojrzały chrześcijanin i uczciwy obywatel. Katechetyczne i pedagogiczne implikacje” – ks. R. Ceglarek
(Report to a Scientific Conference: „Blessed fr. Jerzy Popiełuszkomature Christian and honest Citizen. Catechetical and pedagogical Implications” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „100. Rocznica urodzin III. biskupa częstochowskiego śp. Stefana Bareły 1916 – 2016 – ks. M. Terka
(Report to a Scientific Conference: 100th birth’s Anniversary of the third Bishop of Czestochowa, the late Stefan Bareła 1916 – 2016 – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.: „Księga Ozeasza – orędzie, interpretacja i recepcja” – kl. K. Bijata
(Report to a Scientific Conference Book of Oseas – Address, Interpretation and Reception”– seminarian K. Bijata.)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 – ks. J.  Kapuściński
(Report to Activity of Scientific Environment of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2015/2016 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text

TOM VI - Biskup – Pasterz i Rządca

Spis Treści (Table of contents)


Wstęp (Introduction)
text

Biskup – Pasterz i Rządca (Bishop – a Shepherd and a Steward)

Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Relacja arcykapłan – kapłani według Drugiej Księgi Machabejskiej.
(Archpriest – Priests Relation according to The Second Book of Maccabees)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Pomiędzy władzą a służbą – posługa biskupa w Kościele w świetle teologii św. Augustyna
(Between the Power and Service – the Ministry of Bishop in Church in the Light of St. Augustine’s Theology)
text
B. Stypułkowska
Biskup jako pierwszy katecheta w diecezji
(Bishop as the First Catechist in His Diocese)
text
Ks. M. Łuczak (Rev. Fr. M. Łuczak)
Społeczne nauczanie biskupa. Między teologią a katolickim paradygmatem
(Bishop’s Social Teaching. Between Theology and Catholic Paradigm)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Obowiązek rezydencji biskupa diecezjalnego w aktualnym prawodawstwie Kościoła
(The Obligation of Residence Diocesan Bishop in the Present Legislation)
text
Ks. B. Borówka (Rev. Fr. B. Borówka)
Władza sądownicza – prawem i obowiązkiem biskupa diecezjalnego
(The Judiciary – the Right and Duty of the diocesan Bishop)
text
Ks. P. A. Lewiński (Rev. Fr. P. A. Lewiński)
Czy nuncjusz i delegat apostolski muszą być biskupami. Próba odpowiedzi na pytanie
(Is Nuncio and Apostolic Delegate must be Bishops? An Attempt to Answer the Question)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Kontakty biskupa Teodora Kubiny z duchowieństwem i wiernymi diecezji częstochowskiej w tzw. Kraju Warty w okresie okupacji niemieckiej 1939 – 1945
(The Contacts of bishop Teodor Kubina with Priests and the faithful People of Częstochowa Diocese in so called the Country of Warta in the Times of German Occupation)
text
Ks. M. Mikołajczyk (Rev. Fr. M. Mikołajczyk)
Biskup Stefan Bareła – pasterz oddany bez reszty Kościołowi
(Bishop Stefan Bareła Shepherd totally devoted to Church)
text
W. Terlecka
Biskup Bareła i świeccy
(Bishop Stefan Bareła and Lay People)
text

Miscellanea

Ks. B. Borówka (Rev. Fr. B. Borówka)
Szafarz sakramentu święceń i kandydat do stanu duchownego w Kościele Polskokatolickim
(Minister of the Sacrament Holy Orders and a Candidate for the Priesthood in the Church of Polish Catholic)
text
Bp A. Długosz
Katecheta powołanym do świadczenia o Chrystusie
(Catechist obligated to Testify to Christ)
text
M. Janik
Azazel a zakazany kult w kontekście dnia przebłagania. Wzajemne przenikanie kultów i ich wpływ na motyw Azazela w Starym Testamencie
(Azazel and Prohibited Worship in the Context Day of Atonement. Shared Infiltration of Cultures and their Influence for the Theme of Azazel in the Old Testament)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Bibliografia duchowieństwa diecezji częstochowskiej. Publikacje historyczne na łamach „Niedzieli” w latach 1926 – 1992
(Biography of Priests in Diocese of Częstochowa. Historical Publications in „Niedziela” in 1926 – 1992)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Stan badań nad Tekami Patykiewicza w Archiwum Archidiecezji Częstochowskiej im. Ks. Walentego Patykiewicza w Częstochowie
(The Research into Patykiewicz’s Folders in the Fr. Walenty Patykiewicz Archive of Częstochowa Diocese)
text
Ł. S. Kopera
Maluszyn i jego mieszkańcy w świetle najstarszej księgi metrykalnej (1637 – 1731).
(Maluszyn and its Inhabitants in the Light of the oldest Registry Books)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość Matki Teresy z Kalkuty
(The Holiness of Mother Teresa of Calcutta)
text
Abp S. Nowak (Abp S. Nowak)
Łaska nawiedzin Kościoła częstochowskiego przez Piotra naszych czasów – Pielgrzymki Ojca Świętego Jana Pawła II na Jasną Górę i do Częstochowy
(The Favour of Visiting the Church of Częstochowa by Peter of our Times – Pilgrimages of Holy Father John Paul II and Benedict XVI to Jasna Góra and Częstochowa)
text
Ks. J. Związek (Rev. Fr. J. Związek)
Z dziejów Częstochowskiego Seminarium Duchownego w Krakowie (1926 – 1991)
(History of Czestochowa’s Seminary in Cracow (1926 – 1991))
text

Świadectwa (The Testimonies)

Abp W. Depo
Moja posługa w archidiecezji częstochowskiej
(My pastoral Service in the Archidiocese of Częstochowa)
text
Bp A. Długosz
Służyć Bogu i ludziom
(To serve God and People)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)

Etyka, red. S. Janeczek – A. Starościc, Lublin 2016 – Ks. M. Szymonik
text
I conflitti religiosi nella scena pubblica. Agostino a confronto con manichei e donatisti, ed. L. Alici, Roma 2015 –
ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Jacek Kapuściński – ks. Mariusz Terka, Poczet Papieży, Katowice 2016 – Ł. Kopera
text
Ks. Bogusław Nadolski, Chrystus pośród was – nasza nadzieja chwały. Hasło 51. Międzynarodowego Kongresu Eucharystyczneg na Filipinach 25 – 31 stycznia 2016, Kraków 2016 – kl. A. Młynarczyk (seminarian A. Młynarczyk)
text
Bernard Sesboüé, L’homme merveille de Dieu. Essai d’anthropologie chrystologique,
Paris 2015 – ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Paul Han Min Taeg, La connaissance naturelle de Dieu chez Henri Bouillard (1908-1981). Approche historique et théologique, Paris 2015 – ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Xavier Tilliette, Qu’est-ce que la christologie philosophique?, Paris – Les Plans sur Bex 2013 –
 ks. S. Zieliński (Rev. Fr. S. Zieliński)
text
Ks. D. Zagórski, „Commendavit nobis Dominus oves suas”. Pasterska troska o wiernych w świetle „Sermones” św. Augustyna, Toruń-Pelplin 2013 – ks. M. Terka. (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. S. Zabraniak, Między Wartą a Liswartą. Z dziejów parafii Wąszosz (do 2015 r.), Częstochowa 2015 –
ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Historycznej Polskiej Akademii Nauk Oddział w Katowicach – ks. J. Kapuściński
(The Report to Meeting Historical Polish Science Academy Commission in Katowice – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła – ks. J. Kapuściński
(The Report to all-Poland Meeting of Church History Professors and Lecturers – Rev. Fr. J Kapuściński)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej w Roku Miłosierdzia pt. „Oblicza Miłosierdzia” – ks. M. Terka
(Report to a Scientific Conference in Year of Mercy: „The Countenances of Mercy”– Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej nt. „Bł. ks. Jerzy Popiełuszko – dojrzały chrześcijanin i uczciwy obywatel. Katechetyczne i pedagogiczne implikacje” – ks. R. Ceglarek
(Report to a Scientific Conference: „Blessed fr. Jerzy Popiełuszkomature Christian and honest Citizen. Catechetical and pedagogical Implications” – Rev. Fr. R. Ceglarek)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt. „100. Rocznica urodzin III. biskupa częstochowskiego śp. Stefana Bareły 1916 – 2016 – ks. M. Terka
(Report to a Scientific Conference: 100th birth’s Anniversary of the third Bishop of Czestochowa, the late Stefan Bareła 1916 – 2016 – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z konferencji naukowej pt.: „Księga Ozeasza – orędzie, interpretacja i recepcja” – kl. K. Bijata
(Report to a Scientific Conference Book of Oseas – Address, Interpretation and Reception”– seminarian K. Bijata.)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2015/2016 – ks. J.  Kapuściński
(Report to Activity of Scientific Environment of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2015/2016 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text