Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

TOM VII - Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

Świeccy w Kościele.50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie

(Laypeople in the Church.The 50th Anniversary of Theological Institute in Czestochowa)


Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Świeckość społeczno-polityczna w perspektywie teologicznej
(Socio-Political Secularity in Theological Perspective)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość mistyczna ludzi świeckich
(Mystical Holiness of Laypeople)
text
Ks. G. Strzelczyk (Rev. Fr. G. Strzelczyk)
Od eklezjologiczej idei do formowania wspólnoty Kościoła lokalnego.Rozdział dotyczący świeckich w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej (2012-2016)
(From the Ecclesiological Idea to the Formation of Local Church. A Chapter Concerning the Laypeople in Resolutions of the Second Synod of Katowice Archdiocese (2012-2016).)
text
S. Najgebauer (S. Najgebauer)
Adwokat stały w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
(Stable Advocate in a Process of the Nullity of Marriage)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Pozycja obrońcy węzła małżeńskiego w kanonicznym procesie małżeńskim o stwierdzenie nieważności małżeństwa
(The Position of the Defender of the Bond in Matrimonial Nullity Trial)
text
J. Durka
Władze PRL przeciw działalności wydawniczej Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze
(Polish People’s Republic Authorities against the Publishing Activities of the Primate’s Institute of Jasna Góra Vows of the Polish Nation)
text
Ks. A. Kwaśniewski (Rev. Fr. A. Kwaśniewski)
Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christifideles laiciprzy archiwum Diecezjalnym w Kielcach
(The Church Goods as the Tool of Christifideles Laici Formation at Diocesan Archive in Kielce)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Reforma Wyższych Instytutów Nauk Religijnych
(Reform of the Institutes of Religious Education)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Stan badań nad dziejami Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
(State of Research on the History of Theological Institutein Czestochowa)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Kształtowanie dojrzałej osobowości religijno-moralnej jako fundament misji Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Shaping of Mature Religious – Moral Personalityas the Foundation of the Mission of Theological Institutein Czestochowa)
text
B. Stypułkowska
Wykaz wykładowców w Wyższym Instytucie Teologicznym na przestrzeni jego historii oraz na Sekcji Licencjacko-doktoranckiej
(The List of Academic Teachers in Theological Institutethroughout its History and the Undergraduate –Postgraduate Section)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Osiągnięcia naukowe wykładowców Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Scientific Achievements of Academic Teachersof Theological Institute of Czestochowa)
text
Ks. J. Kapuściński – Ks. M . Terka (Rev. Fr. J. Kapuściński – Rev. Fr. M. Terka,)
Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości
(Overview of Social and Scientific Researchof Reverend Professor Stanislaw Urbanski)
text
B. Stypułkowska
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach naukowych w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie i obronionych w latach 1981-2016
(The List of Master’s Theses written during Colloquiumsin Theological Institute in Czestochowa and defended in 1981-2016)
text

Miscellanea


Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Posługa duszpasterska ks. Adama Skrzypca w parafii Krzepice w latach 1952-1966
(The Pastoral Service of Fr. Adam Skrzypiec in Krzepice Parish in 1952-1966)
text
A. Młynarczyk
Zarys historyczny obrzędu Mandatum i jego teologia w świetle dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów In Missa in Cena Domini
(Historical Outline of the Rite Mandatum and its Theology Based on the Decree of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments In Missa in Cena Domini)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Intellige ut credas i crede ut intelligas? Kilka uwago rozumności wiary w nauczaniu św. Augustyna.
(Intellige ut credas and crede ut intelligas? Some Comments on Reasoning Faith in St. Augustine’s Teaching)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)


Benedikt XVI, Letze Gespräche mit Peter Seewald, München 2016 – Rev. Fr. Jorgiano dos Santos da Silva
text
Ks. Stanisław Araszczuk, Celebracja sakramentów i sakramentaliów. Materiały liturgiczno-pastoralne dla duchowieństwa i wiernych świeckich, Legnica 2016 – A. Młynarczyk
text
Ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku, Warszawa 2015 – Ks. M. Terka
text
Faustyna Skupień – Monika Wąchocka, Koncepcja natury i łaski w teologii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, Kraków 2015 – Ks. M. Terka
text
Andrzej Kubicki, Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku, Częstochowa 2016 – Ks. J. Związek
text
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej: „Chrzest i jego dziedzictwo” –dk. Przemysław Długaj – Paweł Szczepanik
(The Report on all-Poland Student – Doctoral Scientific Conference: The Baptism and its Heritage” – dk. Przemysław Długaj – Paweł Szczepanik)
text
Sprawozdanie z 54. Sympozjum Biblistów Polskich –B. Stypułkowska
(The Report on the 54th Conference of Polish Biblist – B. Stypułkowska)
text
Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej „Egzegeza biblijna wczesnochrześcijańskiego Wschodu i jej echa na Zachodzie” – Ks. M. Terka
(The Report on the Meeting of Patristic Section „The Biblical Exegesis of the Early Christian East and its Ech oin the West” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” – Ks. M. Terka
(The Report on the Scientific Conference „Be Witnesses of Mercy” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z II Sympozjum Regionalistów – Z. Szczerbik
(The Report on the Second Conference of Regionalists – Z. Szczerbik)
text
Sprawozdanie z sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości „Duchowość małżeństwa i rodziny” –ks. Ł. Dyktyński
(The Report on Scientific Conference of Polish Society of Spiritual
Theologians „The Spirituality of Marriage and Family” – Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
text
Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie za rok akademicki 2015/2016 – K. J. Kapuściński
(The Report on Activity of Scientific Publishing House of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2015/2016 – Rev. Fr. Jacek Kapuściński)
text

TOM VII - Świeccy w Kościele. 50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

Świeccy w Kościele.50-lecie Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie

(Laypeople in the Church.The 50th Anniversary of Theological Institute in Czestochowa)


Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Świeckość społeczno-polityczna w perspektywie teologicznej
(Socio-Political Secularity in Theological Perspective)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość mistyczna ludzi świeckich
(Mystical Holiness of Laypeople)
text
Ks. G. Strzelczyk (Rev. Fr. G. Strzelczyk)
Od eklezjologiczej idei do formowania wspólnoty Kościoła lokalnego.Rozdział dotyczący świeckich w uchwałach II Synodu Archidiecezji Katowickiej (2012-2016)
(From the Ecclesiological Idea to the Formation of Local Church. A Chapter Concerning the Laypeople in Resolutions of the Second Synod of Katowice Archdiocese (2012-2016).)
text
S. Najgebauer (S. Najgebauer)
Adwokat stały w procesie o stwierdzenie nieważności małżeństwa
(Stable Advocate in a Process of the Nullity of Marriage)
text
Ks. M. Wieczorek (Rev. Fr. M. Wieczorek)
Pozycja obrońcy węzła małżeńskiego w kanonicznym procesie małżeńskim o stwierdzenie nieważności małżeństwa
(The Position of the Defender of the Bond in Matrimonial Nullity Trial)
text
J. Durka
Władze PRL przeciw działalności wydawniczej Instytutu Prymasowskiego Ślubów Narodu na Jasnej Górze
(Polish People’s Republic Authorities against the Publishing Activities of the Primate’s Institute of Jasna Góra Vows of the Polish Nation)
text
Ks. A. Kwaśniewski (Rev. Fr. A. Kwaśniewski)
Kościelne Dobra Kultury jako narzędzie formacji Christifideles laiciprzy archiwum Diecezjalnym w Kielcach
(The Church Goods as the Tool of Christifideles Laici Formation at Diocesan Archive in Kielce)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Reforma Wyższych Instytutów Nauk Religijnych
(Reform of the Institutes of Religious Education)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Stan badań nad dziejami Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie.
(State of Research on the History of Theological Institutein Czestochowa)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Kształtowanie dojrzałej osobowości religijno-moralnej jako fundament misji Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Shaping of Mature Religious – Moral Personalityas the Foundation of the Mission of Theological Institutein Czestochowa)
text
B. Stypułkowska
Wykaz wykładowców w Wyższym Instytucie Teologicznym na przestrzeni jego historii oraz na Sekcji Licencjacko-doktoranckiej
(The List of Academic Teachers in Theological Institutethroughout its History and the Undergraduate –Postgraduate Section)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Osiągnięcia naukowe wykładowców Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie
(The Scientific Achievements of Academic Teachersof Theological Institute of Czestochowa)
text
Ks. J. Kapuściński – Ks. M . Terka (Rev. Fr. J. Kapuściński – Rev. Fr. M. Terka,)
Ks. prof. Stanisław Urbański – twórca polskiej szkoły duchowości
(Overview of Social and Scientific Researchof Reverend Professor Stanislaw Urbanski)
text
B. Stypułkowska
Wykaz prac magisterskich napisanych na seminariach naukowych w Wyższym Instytucie Teologicznym w Częstochowie i obronionych w latach 1981-2016
(The List of Master’s Theses written during Colloquiumsin Theological Institute in Czestochowa and defended in 1981-2016)
text

Miscellanea


Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Posługa duszpasterska ks. Adama Skrzypca w parafii Krzepice w latach 1952-1966
(The Pastoral Service of Fr. Adam Skrzypiec in Krzepice Parish in 1952-1966)
text
A. Młynarczyk
Zarys historyczny obrzędu Mandatum i jego teologia w świetle dekretu Kongregacji Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów In Missa in Cena Domini
(Historical Outline of the Rite Mandatum and its Theology Based on the Decree of the Congregation for Divine Worship and the Discipline of the Sacraments In Missa in Cena Domini)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
Intellige ut credas i crede ut intelligas? Kilka uwago rozumności wiary w nauczaniu św. Augustyna.
(Intellige ut credas and crede ut intelligas? Some Comments on Reasoning Faith in St. Augustine’s Teaching)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)


Benedikt XVI, Letze Gespräche mit Peter Seewald, München 2016 – Rev. Fr. Jorgiano dos Santos da Silva
text
Ks. Stanisław Araszczuk, Celebracja sakramentów i sakramentaliów. Materiały liturgiczno-pastoralne dla duchowieństwa i wiernych świeckich, Legnica 2016 – A. Młynarczyk
text
Ks. Leszek Misiarczyk, Egzorcyzmy w Kościele starożytnym od I do III wieku, Warszawa 2015 – Ks. M. Terka
text
Faustyna Skupień – Monika Wąchocka, Koncepcja natury i łaski w teologii św. Augustyna i św. Tomasza z Akwinu, Kraków 2015 – Ks. M. Terka
text
Andrzej Kubicki, Z przeszłości Mstowa. Notatki kronikarskie od średniowiecza do 1939 roku, Częstochowa 2016 – Ks. J. Związek
text
Sprawozdanie z Ogólnopolskiej Studencko – Doktoranckiej Konferencji Naukowej: „Chrzest i jego dziedzictwo” –dk. Przemysław Długaj – Paweł Szczepanik
(The Report on all-Poland Student – Doctoral Scientific Conference: The Baptism and its Heritage” – dk. Przemysław Długaj – Paweł Szczepanik)
text
Sprawozdanie z 54. Sympozjum Biblistów Polskich –B. Stypułkowska
(The Report on the 54th Conference of Polish Biblist – B. Stypułkowska)
text
Sprawozdanie ze spotkania Sekcji Patrystycznej „Egzegeza biblijna wczesnochrześcijańskiego Wschodu i jej echa na Zachodzie” – Ks. M. Terka
(The Report on the Meeting of Patristic Section „The Biblical Exegesis of the Early Christian East and its Ech oin the West” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Bądźcie Świadkami Miłosierdzia” – Ks. M. Terka
(The Report on the Scientific Conference „Be Witnesses of Mercy” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z II Sympozjum Regionalistów – Z. Szczerbik
(The Report on the Second Conference of Regionalists – Z. Szczerbik)
text
Sprawozdanie z sympozjum Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości „Duchowość małżeństwa i rodziny” –ks. Ł. Dyktyński
(The Report on Scientific Conference of Polish Society of Spiritual
Theologians „The Spirituality of Marriage and Family” – Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
text
Sprawozdanie z działalności Wydawnictwa Naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie za rok akademicki 2015/2016 – K. J. Kapuściński
(The Report on Activity of Scientific Publishing House of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2015/2016 – Rev. Fr. Jacek Kapuściński)
text