Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Tom VIII Rodzina

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

 

Rodzina (The Family)


Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Opinia Koheleta o kobietach jako echo perypetii małżeńskich Salomona
(The Opinion of Ecclesiastes about Women as a Reminiscence of Married Life of Solomon)
text
B. Stypułkowska
Katecheza biblijna w rodzinie
(Biblical Catechesis in the Family)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość rodziny w dobie indywidualistycznej duchowości
(Holiness of Family in the Age of Individualistic Spirituality)
text
Ks. Łukasz Dyktyński (Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
Przebaczenie w rodzinie realizacją duchowości miłosierdzia
(Forgiveness in Family as the Realization of Mercy Spirituality)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Rodzina chrześcijańska w konfrontacji z organizacjami
(Christian Family confronted with LGBT Organizations)
text
Dk. A. Młynarczyk (Rev. A. Młynarczyk)
Rodzina w Bożej ekonomii zbawienia w świetle analizy hermeneutycznej pierwszej formuły błogosławieństwa nowożeńców
(Family in Divine Plan of Human Salvation based on Hermeneutical Analysis of First Form of Newlyweds’ Blessing)
text
Ks. M. Pabiańczyk (Rev. Fr. M. Pabiańczyk)
Świadomość religijna rodzin w ramach formacji we Wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre
(Religious Awareness od Families within the Framework of Formation in the Community of Family Covenants "Mamre”.)
text
Ks. M. Kocoł (Rev. Fr. M. Kocoł)
Zagadnienie węzła małżeńskiego w doktrynie katolickiej a perspektywa zielonoświątkowa. Studium porównawcze wybranych elementów nauczania
(The Issue of Marriage in the Catholic Doctrine and the Pentecostal Perspective. A comparative Study of Selected Elements of Teaching)
text
A. Haligowska
Kuchnia Lubomirskich na Rzeszowie w XVIII wieku
(The Lubomirski Family‘s Cuisine in Rzeszów in the Eighteenth Century)
text

Miscellanea


Ks. M. Bakalarz (Rev. Fr. M. Bakalarz)
Kształtowanie się urzędów protosyncela i syncela w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich (Formation of the Offices of Syncellus and Protosyncellus in Canon Law of the Eastern Churches)
text
M. Janik
Etymologiczne antynomie terminów śāṭān i diabolos w Starym Testamencie w kontekście kulminacyjnego obrazu Szatana w Mdr 2, 24
(Etymological Antinomies of Terms śāṭān and diabolos in the Old Testament in the Context of the Culminating of the Satan in Wis 2, 24)
text
Ks. N. Jerzak (Rev. Fr. N. Jerzak)
Wkład biskupów wrocławskich w rozwój statutów kapituły wrocławskiej do roku1468
(The Breslau’s Bishops Contribution to the Development of Cathedral Chapter Statutes Until the Year 1468)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Kalendarium życia bp. Teodora Kubiny. Podróż do Padwy,Lourdes i Lisieux
(The Timeline of Bishop Teodor Kubina’s Life. Travel do Padua, Lourdes and Lisieux)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Publikacje księży diecezji częstochowskiej na łamach „Kalendarza Jasnogórskiego” z lat1929-1938
(The Publications of the Priests of Czestochowa Diocese in "The Calendar of Jasna Gora” in 1929-1938)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Działalność duszpasterska ks. Edwarda Stasiewicza – dziekana dekanatu krzepickiego w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa w latach 1968-1972
(Pastoral Activity of Fr. Edward Stasiewicz – Dean of Krzepice Diaconate, in the Light of the Security Service Materials in 1968-1972)
text
Ks. P. Maciaszek (Rev. Fr. P. Maciaszek)
Liturgical Content in Newsletters from Selected Catholic Parishes inBedford
text
B. Stypułkowska
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Atanazy Aleksandryjski.
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. Athanasius of Alexand)
text
Ks. M. Szymonik (Rev. Fr. M. Szymonik)
Uwagi o obecnej pozycji personalizmu chrześcijańskiego w kulturze mentalnej Europy
(Comments on Present Position of Christian Personalizm in Mental Culture of Europe)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
O głupocie. Polemika Kościoła z kulturą antyczną w świetle apologetyki wczesnochrześcijańskiej II-III wieku
(About Foolishness. The Polemic of Church with Antique Culture in the Light of Early Christian Apologetics of the Second and the Third Century)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews andReports)


Ks. Antoni Tronina,Drzewo życia w rajskim ogrodzie. Biblijne korzenie mistyki krzyża,Częstochowa 2017 – Ks. Ł. Dyktyński
text
Blisko i daleko.Sympozjum Regionalistów – Praszka 2015, red. Z.Szczerbik – Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2016– Ł.S.
text
Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy, O wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela(1 Sm 28)?, red. Leon Nieściór, Kraków 2016– Ks. Ł. Laskowski
text
Marta Kowalska,Chrześcijaństwo jako filozofia. Studium historyczno-literackie pism Orygenesa, Warszawa 2016 – Ks. M. Terka
text
Państwo-Religia.Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, t. I, red. Jarosław Durka, Kalisz 2014– K. Żabierek
text
Sprawozdanie z warsztatów „Procedury kanoniczne w przypadku wykorzystania seksualnego osób małoletnich”– Ks. M. Wieczorek
(Report on Workshops „Canonic Procedures in the Case of Sex Assault against Juveniles” – Rev. Fr. M. Wieczorek)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła – Ks. J. Kapuściński
(Report on Nationwide Meeting of Church History Professors and Lecturers – Ks. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Życie chrześcijańskie – w łączności z Maryją Niepokalaną” – Dk. A. Młynarczyk
(Report on Academic Symposium "Christian Life – in Connection with Virgin Mary” – Dk. A. Młynarczyk)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 – Ks. J. Kapuściński
(The Raport to Activity of Scientific Environment of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2016/2017 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text

Do pobrania

  1. Tom VIII - Rodzina

TOM VIII - Rodzina

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

 

Rodzina (The Family)


Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Opinia Koheleta o kobietach jako echo perypetii małżeńskich Salomona
(The Opinion of Ecclesiastes about Women as a Reminiscence of Married Life of Solomon)
text
B. Stypułkowska
Katecheza biblijna w rodzinie
(Biblical Catechesis in the Family)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Świętość rodziny w dobie indywidualistycznej duchowości
(Holiness of Family in the Age of Individualistic Spirituality)
text
Ks. Łukasz Dyktyński (Rev. Fr. Ł. Dyktyński)
Przebaczenie w rodzinie realizacją duchowości miłosierdzia
(Forgiveness in Family as the Realization of Mercy Spirituality)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Rodzina chrześcijańska w konfrontacji z organizacjami
(Christian Family confronted with LGBT Organizations)
text
Dk. A. Młynarczyk (Rev. A. Młynarczyk)
Rodzina w Bożej ekonomii zbawienia w świetle analizy hermeneutycznej pierwszej formuły błogosławieństwa nowożeńców
(Family in Divine Plan of Human Salvation based on Hermeneutical Analysis of First Form of Newlyweds’ Blessing)
text
Ks. M. Pabiańczyk (Rev. Fr. M. Pabiańczyk)
Świadomość religijna rodzin w ramach formacji we Wspólnocie Przymierza Rodzin Mamre
(Religious Awareness od Families within the Framework of Formation in the Community of Family Covenants "Mamre”.)
text
Ks. M. Kocoł (Rev. Fr. M. Kocoł)
Zagadnienie węzła małżeńskiego w doktrynie katolickiej a perspektywa zielonoświątkowa. Studium porównawcze wybranych elementów nauczania
(The Issue of Marriage in the Catholic Doctrine and the Pentecostal Perspective. A comparative Study of Selected Elements of Teaching)
text
A. Haligowska
Kuchnia Lubomirskich na Rzeszowie w XVIII wieku
(The Lubomirski Family‘s Cuisine in Rzeszów in the Eighteenth Century)
text

Miscellanea


Ks. M. Bakalarz (Rev. Fr. M. Bakalarz)
Kształtowanie się urzędów protosyncela i syncela w prawie kanonicznym Katolickich Kościołów Wschodnich (Formation of the Offices of Syncellus and Protosyncellus in Canon Law of the Eastern Churches)
text
M. Janik
Etymologiczne antynomie terminów śāṭān i diabolos w Starym Testamencie w kontekście kulminacyjnego obrazu Szatana w Mdr 2, 24
(Etymological Antinomies of Terms śāṭān and diabolos in the Old Testament in the Context of the Culminating of the Satan in Wis 2, 24)
text
Ks. N. Jerzak (Rev. Fr. N. Jerzak)
Wkład biskupów wrocławskich w rozwój statutów kapituły wrocławskiej do roku1468
(The Breslau’s Bishops Contribution to the Development of Cathedral Chapter Statutes Until the Year 1468)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Kalendarium życia bp. Teodora Kubiny. Podróż do Padwy,Lourdes i Lisieux
(The Timeline of Bishop Teodor Kubina’s Life. Travel do Padua, Lourdes and Lisieux)
text
Ks. J. Kapuściński (Rev. Fr. J. Kapuściński)
Publikacje księży diecezji częstochowskiej na łamach „Kalendarza Jasnogórskiego” z lat1929-1938
(The Publications of the Priests of Czestochowa Diocese in "The Calendar of Jasna Gora” in 1929-1938)
text
Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Działalność duszpasterska ks. Edwarda Stasiewicza – dziekana dekanatu krzepickiego w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa w latach 1968-1972
(Pastoral Activity of Fr. Edward Stasiewicz – Dean of Krzepice Diaconate, in the Light of the Security Service Materials in 1968-1972)
text
Ks. P. Maciaszek (Rev. Fr. P. Maciaszek)
Liturgical Content in Newsletters from Selected Catholic Parishes inBedford
text
B. Stypułkowska
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Atanazy Aleksandryjski.
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. Athanasius of Alexand)
text
Ks. M. Szymonik (Rev. Fr. M. Szymonik)
Uwagi o obecnej pozycji personalizmu chrześcijańskiego w kulturze mentalnej Europy
(Comments on Present Position of Christian Personalizm in Mental Culture of Europe)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
O głupocie. Polemika Kościoła z kulturą antyczną w świetle apologetyki wczesnochrześcijańskiej II-III wieku
(About Foolishness. The Polemic of Church with Antique Culture in the Light of Early Christian Apologetics of the Second and the Third Century)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews andReports)


Ks. Antoni Tronina,Drzewo życia w rajskim ogrodzie. Biblijne korzenie mistyki krzyża,Częstochowa 2017 – Ks. Ł. Dyktyński
text
Blisko i daleko.Sympozjum Regionalistów – Praszka 2015, red. Z.Szczerbik – Z. Włodarczyk, Wieluń – Praszka 2016– Ł.S.
text
Orygenes, Eustacjusz z Antiochii i Grzegorz z Nyssy, O wywoływaniu duchów. Czy wróżka z Endor wywołała ducha Samuela(1 Sm 28)?, red. Leon Nieściór, Kraków 2016– Ks. Ł. Laskowski
text
Marta Kowalska,Chrześcijaństwo jako filozofia. Studium historyczno-literackie pism Orygenesa, Warszawa 2016 – Ks. M. Terka
text
Państwo-Religia.Instytucje państwowe i obywatele wobec religii w Europie Środkowo-Wschodniej w XX wieku, t. I, red. Jarosław Durka, Kalisz 2014– K. Żabierek
text
Sprawozdanie z warsztatów „Procedury kanoniczne w przypadku wykorzystania seksualnego osób małoletnich”– Ks. M. Wieczorek
(Report on Workshops „Canonic Procedures in the Case of Sex Assault against Juveniles” – Rev. Fr. M. Wieczorek)
text
Sprawozdanie z ogólnopolskiego spotkania profesorów i wykładowców historii Kościoła – Ks. J. Kapuściński
(Report on Nationwide Meeting of Church History Professors and Lecturers – Ks. J. Kapuściński)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego „Życie chrześcijańskie – w łączności z Maryją Niepokalaną” – Dk. A. Młynarczyk
(Report on Academic Symposium "Christian Life – in Connection with Virgin Mary” – Dk. A. Młynarczyk)
text
Sprawozdanie z działalności środowiska naukowego Wyższego Instytutu Teologicznego w Częstochowie w roku akademickim 2016/2017 – Ks. J. Kapuściński
(The Raport to Activity of Scientific Environment of Theological Institute in Czestochowa in Academic Year 2016/2017 – Rev. Fr. J. Kapuściński)
text

Do pobrania

  1. Tom VIII - Rodzina