Rekrutacja
Zarządzenia władz
Dla studentów
WT UPJP Sekcja w Częstochowie
Studia Podyplomowe
Podyplomowe Studium Katechezy Przedszkolnej
Studium Liturgii i Muzyki Kościelnej
Studium Duchowości Chrześcijańskiej
Studium Życia Rodzinnego
Warsztaty biblijne
Czytelnia
Newsletter

Wydawnictwo naukowe

Tom IX - Parafia

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

Parafia (The Parish)


Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Troska Boga o świątynię a stan wiary wspólnoty według Drugiej Księgi Machabejskiej
(The Care of Temple versus the Condition of Community’s Faith according to 2 Maccabees)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
O niektórych aspektach paroik…a w myśli wschodnich Ojców Kościoła. Przyczynki do teologii parafii
(About Some Aspects of paroik…a in the Thoughts of Eastern Church Fathers. Contribution to Parish Theology)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Życie duchowe chrześcijanina we wspólnocie parafialnej
(Spiritual Life of Christian in Parish Community)
text
Ks. Łukasz Dyktyński (Rev. Fr. Łukasz Dyktyński)
Parafia środowiskiem kształtowanym przez duchowość miłosierdzia
(A Parish as an Environment Shaped by the Spirituality of the Divine Mercy)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Miejsce młodzieży w internetowej ewangelizacji parafii
(The Place of Youth in the Internet Evagelisation of the Parish)
text
B. Stypułkowska
Koncepcja programu katechezy biblijnej w parafii
(A Concept of the Program of Biblical Catechesis in a Parish)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Proboszczowie parafii Świętej Rodziny w Częstochowie w latach 1917-2017
(Parish Priests of St. Family’s Cathedral in Czestochowa in 1917-2017)
text
Ks. K. Dziub (Rev. Fr. K. Dziub)
Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
(The Reasons of Administrative Removal of Parish Priest according to Code of Canon Law from 1983)
text
Ks. A. Kaczmarek (Rev. Fr. A. Kaczmarek)
Bractwa kościelne w Przyrowie (XVII-XIX w.)
(Church Brotherhoods in Przyrów (17th – 19th Century).)
text
Ł. Kopera
Mieszkańcy wsi Maluszyn w świetle parafialnej księgi ochrzczonych z lat 1837-1844
(Inhabitants Village of Maluszyn in the Light of the Parish Book of Baptisms 1837-1844)
text

Miscellanea


Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Charakterystyka działalności duszpasterskiej i społeczno-politycznej niektórych biskupów częstochowskich w świetle akt Urzędu do Spraw Wyznań 1950-1989
(Description of Pastoral and Social- Political Activity of Some Bishops of Częstochowa in the Light of Documents of Religious Denominations Office 1950-1989)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Razem stworzeni – razem odkupieni. Relacja mężczyzny i kobiety jako problem filozoficzno-teologiczny
(Created together- Saved together. The Relations of a Man and a Woman as a Philosophic- theological Problem)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Mądrość Amenemope – wprowadzenie i przekład z krótkim komentarzem
(Wisdom of Amenemope – Introduction and Interpretation with Short Commentary)
text
J. Pierzga
Antyfundamentalistyczne ujęcie religii u Rorty’ego
(Antifundalentalistic Interpretation of Religion in Rorty’s Point of View)
text
Ks. K. Sordyl (Rev. Fr. K. Sordyl)
Związki pryscylianizmu z nikolaityzmem na podstawie pism pryscyliańskich i antypryscyliańskich
(The Priscillianism and Nicolaitism Relations on the Base of Priscillian and Anti-priscillian Documents)
text
B. Stypułkowska
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Grzegorz Nazjanzu
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. Gregory of Nazianzus)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)


Francesco card. Coccopalmerio, Il capitolo ottavo della esortazione
apostolica post sinodale "Amoris laetitia”, Roma 2017
– dk. A. Młynarczyk. (Rev. Fr. A. Młynarczyk)
text
Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Agostino e la domanda
fenomenologica sul tempo, „Biblioteca filosofica di Quaestio” 22,
Bari 2015 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Arkadiusz Olczyk, Kodrąb – moja mała Ojczyzna.
Ocalić od zapomnienia…, Częstochowa 2017 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Antoni Żurek, Katechumen – chrześcijanin – wierny.
Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym,
Tarnów 2017 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. Terka)
text
Spotkanie Sekcji Patrystycznej nt. „Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej” – Ks. M. Terka
(The Meeting of Patristic Section on "Monastic theology and spirituality in the patristic age” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego z racji Jubileuszu 100-lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie – ks. M. Terka
(The Report on Scientific Symposium Concerning 100th Anniversary of The Holy Family Parish in Częstochowa – Rev. Fr. M. Terka)
text
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku” – dk. A. Młynarczyk
(The International Scientific Conference "Pio- Benedictine Code between Tradition and Development”. In 100th Anniversary of Promulgation Code of Canon Law from 1917 – Rev. Fr. A. Młynarczyk)
text

Do pobrania

  1. Tom IX Parafia

TOM IX - Parafia

Spis Treści (Table of Contents)


Wstęp (Introduction)
text

Parafia (The Parish)


Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Troska Boga o świątynię a stan wiary wspólnoty według Drugiej Księgi Machabejskiej
(The Care of Temple versus the Condition of Community’s Faith according to 2 Maccabees)
text
Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
O niektórych aspektach paroik…a w myśli wschodnich Ojców Kościoła. Przyczynki do teologii parafii
(About Some Aspects of paroik…a in the Thoughts of Eastern Church Fathers. Contribution to Parish Theology)
text
Ks. S. Urbański (Rev. Fr. S. Urbański)
Życie duchowe chrześcijanina we wspólnocie parafialnej
(Spiritual Life of Christian in Parish Community)
text
Ks. Łukasz Dyktyński (Rev. Fr. Łukasz Dyktyński)
Parafia środowiskiem kształtowanym przez duchowość miłosierdzia
(A Parish as an Environment Shaped by the Spirituality of the Divine Mercy)
text
Ks. A. Olczyk (Rev. Fr. A. Olczyk)
Miejsce młodzieży w internetowej ewangelizacji parafii
(The Place of Youth in the Internet Evagelisation of the Parish)
text
B. Stypułkowska
Koncepcja programu katechezy biblijnej w parafii
(A Concept of the Program of Biblical Catechesis in a Parish)
text
Ks. M. Duda (Rev. Fr. M. Duda)
Proboszczowie parafii Świętej Rodziny w Częstochowie w latach 1917-2017
(Parish Priests of St. Family’s Cathedral in Czestochowa in 1917-2017)
text
Ks. K. Dziub (Rev. Fr. K. Dziub)
Przyczyny administracyjnego usunięcia proboszcza według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku
(The Reasons of Administrative Removal of Parish Priest according to Code of Canon Law from 1983)
text
Ks. A. Kaczmarek (Rev. Fr. A. Kaczmarek)
Bractwa kościelne w Przyrowie (XVII-XIX w.)
(Church Brotherhoods in Przyrów (17th – 19th Century).)
text
Ł. Kopera
Mieszkańcy wsi Maluszyn w świetle parafialnej księgi ochrzczonych z lat 1837-1844
(Inhabitants Village of Maluszyn in the Light of the Parish Book of Baptisms 1837-1844)
text

Miscellanea


Ks. P. Kostrzewski (Rev. Fr. P. Kostrzewski)
Charakterystyka działalności duszpasterskiej i społeczno-politycznej niektórych biskupów częstochowskich w świetle akt Urzędu do Spraw Wyznań 1950-1989
(Description of Pastoral and Social- Political Activity of Some Bishops of Częstochowa in the Light of Documents of Religious Denominations Office 1950-1989)
text
Ks. J. Królikowski (Rev. Fr. J. Królikowski)
Razem stworzeni – razem odkupieni. Relacja mężczyzny i kobiety jako problem filozoficzno-teologiczny
(Created together- Saved together. The Relations of a Man and a Woman as a Philosophic- theological Problem)
text
Ks. Ł. Laskowski (Rev. Fr. Ł. Laskowski)
Mądrość Amenemope – wprowadzenie i przekład z krótkim komentarzem
(Wisdom of Amenemope – Introduction and Interpretation with Short Commentary)
text
J. Pierzga
Antyfundamentalistyczne ujęcie religii u Rorty’ego
(Antifundalentalistic Interpretation of Religion in Rorty’s Point of View)
text
Ks. K. Sordyl (Rev. Fr. K. Sordyl)
Związki pryscylianizmu z nikolaityzmem na podstawie pism pryscyliańskich i antypryscyliańskich
(The Priscillianism and Nicolaitism Relations on the Base of Priscillian and Anti-priscillian Documents)
text
B. Stypułkowska
Wschodni Ojcowie Kościoła w katechezie biblijnej. Św. Grzegorz Nazjanzu
(Eastern Church Fathers in Biblical Catechesis. St. Gregory of Nazianzus)
text

Recenzje i sprawozdania (Reviews and Reports)


Francesco card. Coccopalmerio, Il capitolo ottavo della esortazione
apostolica post sinodale "Amoris laetitia”, Roma 2017
– dk. A. Młynarczyk. (Rev. Fr. A. Młynarczyk)
text
Friedrich-Wilhelm von Herrmann, Agostino e la domanda
fenomenologica sul tempo, „Biblioteca filosofica di Quaestio” 22,
Bari 2015 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Arkadiusz Olczyk, Kodrąb – moja mała Ojczyzna.
Ocalić od zapomnienia…, Częstochowa 2017 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. M. Terka)
text
Ks. Antoni Żurek, Katechumen – chrześcijanin – wierny.
Przygotowanie do chrztu i chrzest w Kościele starożytnym,
Tarnów 2017 – Ks. M. Terka (Rev. Fr. Terka)
text
Spotkanie Sekcji Patrystycznej nt. „Teologia i duchowość monastyczna w epoce patrystycznej” – Ks. M. Terka
(The Meeting of Patristic Section on "Monastic theology and spirituality in the patristic age” – Rev. Fr. M. Terka)
text
Sprawozdanie z sympozjum naukowego z racji Jubileuszu 100-lecia parafii Świętej Rodziny w Częstochowie – ks. M. Terka
(The Report on Scientific Symposium Concerning 100th Anniversary of The Holy Family Parish in Częstochowa – Rev. Fr. M. Terka)
text
Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Kodeks Pio-Benedyktyński między tradycją a rozwojem. W 100. rocznicę promulgacji Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku” – dk. A. Młynarczyk
(The International Scientific Conference "Pio- Benedictine Code between Tradition and Development”. In 100th Anniversary of Promulgation Code of Canon Law from 1917 – Rev. Fr. A. Młynarczyk)
text

Do pobrania

  1. Tom IX Parafia